Referater

Her kan du læse foreningens referater

 

 

 

Referater fra 2020

Herunder kan du finde referaterne fra bestyrelsesmøder.

Referat den 27. oktober 2020

METAsundhed Danmark

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 27. oktober 2020

Tilstede: Linda Betsy Lauridsen, Lisbeth Lundgaard, Betina Lundis, Benedikte Johannesen og Anette Thejl.

Fraværende: Henriette Fisker og Nadia Zarling

1. Formand bød velkommen

2. Ordstyrer. Linda blev valgt

3. Referent. Linda blev valgt

4. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Referatet blev godkendt.

5. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen september 2020
Flere af bestyrelsesmedlemmerne havde ikke læst referatet hvorfor det blev udsat til det kommende bestyrelsesmøde at godkende referatet fra generalforsamlingen.

6. Orientering fra formanden, herunder MHI
Det nye bestyrelsesmedlem, ansvarlig for PR udvalget Benedikte Nysom Johannesen blev budt velkommen tilbage i bestyrelsen. Bestyrelsen glæder sig til nye kræfter i PR udvalget.
Formanden informerede om at der var frist til besvarelse af MHI’s indlæg til Varemærkestyrelsen den 14. november og at der skulle svares på nogle konkrete spørgsmål fra MSD’s advokat.

7. Nyt fra udvalgene
Kort orientering fra udvalgene
Det var en kort orientering fra udvalgene.
Det blev besluttet, at udarbejde et nyhedsbrev hvor medlemmerne blev opfordret til at byde ind med hjælp til næste års konference, som forsøges afholdt den 10-12 september 2021.

Webudvalget:
Mangler oplæg fra 2 oplægsholdere som skal ud på hjemmesiden. 

8. Eventuelt
Generalforsamlingen og konferencen blev drøftet og der var enighed om at der var brug for mere fritid på konferencen særligt om aftenen og at Live sessions kunne være en del af dagsprogrammet på næste års konference.

Det blev bemærket at det var ærgerligt at bestyrelsen fremstod uenige på selve konferencen angående brug af masker. Det tilstræbes at bestyrelsen fremstår som en enhed og ”lander” evt uenigheder internt i bestyrelsen.

Referent: Linda B Lauridsen
Næste mødedato tirsdag d. 15.12.20 kl. 20:00

 

 

Referat fra Generalforsamling i METAsundhed Danmark den 18. september 2020

METAsundhed Danmark

1. Valg af dirigent.

Christa Günther blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt 5 dage for sent. De tilstedeværende godkendte at forsamlingen var beslutningsdygtig.

2. Valg af referent. Inge Halmø

3. Formandens beretning.

Var på forhånd udsendt. På opfordring læste formand Linda Lauritsen beretningen højt.

Alle spørgsmål til beretningen vedrørte navnet METAsundhed og indsigelser fra MHI.

Opdatering:
MHI har indsendt indsigelse/klage til varemærkestyrelsen.
Den består af 73 sider hvoraf de 20 første er relevant og resten er bilag.

Senest den 2.11. skal bestyrelsen sende svar på MHI’s indsigelse, men vi mangler en advokat.    

Koster måske Kr. 30.000,-

Der var en længere meningsudveksling om for og imod navnet METAsundhed. Ønsker vi at beholde det eller finde et helt nyt? Det skal under alle omstændigheder besluttes på en generalforsamling.

Drøftelserne forstsatte under evt.

4. Godkendelse af revideret regnskab.
Henriette gennemgik regnskabet. Der var ingen spørgsmål.

Regnskabet er enstemmigt godkendt. 

5. Godkendelse af budget for 2020/21, samt fastsættelse af kontingent.

Spørgsmål: er 20.000 nok til advokat. Det ved vi ikke endnu.

Har I overvejet hvad der skal ske hvis det ikke er til vores fordel. At vi ikke får medhold.     

Bestyrelsen mener de nok skal finde pengene, men de vil gerne drøfte det med medlemmerne i  aften.

Kontingent uændret. Regnskab godkendt.

 

6. Valg af bestyrelse: Lars Mygind ønskede ikke genvalg.
a) Formand. Linda genvalgt.
b) Kasserer og suppleant. Henriette genvalgt til som kasserer. Suppleant Jeanette
c) Udvalgsansvarlige: Der er 5 udvalg: næste år skal der navne på.

Uddannelsesudvalg: Lisbeth Lundgaard

Opslagsansvarlig: Nadia Zarling

Medie og marketingsudvalg: Benedikte Nysom Johansen

Aktivitetsudvalg: Anette Thejl

Webansvarlig: Betina Lundis

d) Intern revisor. Jørgen blev genvalgt. Suppleant blev Christa Günther
e) Ekstern revisor: Indtil videre har vi besluttet, at vi kan fortsætte uden ekstern

                             revisor. Bruger pengene på advokat.                       
                     

7. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

Ingen forslag.

8. Eventuelt.

Der var en lang meningsudveksling om MHI.   

 • MHI har oprettet en ny dansk METAsundhed hjemmeside der tidligere har tilhørt Martin    Heilesen. På hjemmesiden er der billede at deres undervisere Martin Heilesen, Lars Mygind og John Rhodes.
 • Linda fortalte om forløbet med MHI, der resulterede i, at vi den 10.1.2019 skabt vores egen danske forening.
 • IMMA ønskede at bestemme alt. MHI forsøger at få varemærket registreret og ejerskab af METAsundhed i Danmark. Vi mener det skal være frit for alle at benytte METAsundhed
 • Lars Mygind fik allerede i 2013 afslag på at få det METAsundhed registret.

Vi mener det skal være frit for alle.

 

Referent

Inge Halmø

 

Referat den 25. august 2020

METAsundhed Danmark

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 25. august 2020

Tilstede: Linda Betsy Lauridsen, Lisbeth Lundgaard, Nadia Zarling, Betina Lundis, Henriette Fisker og Anette Thejl

Fraværende: Lars Mygind

1. Formanden bød velkommen

2. Ordstyrer. Linda blev valgt.

3. Referent. Anette blev valgt.

4. Godkendelse af seneste referat fra mødet d. 30 juni.
Godkendt med følgende kommentar. Vi skal huske at notere næste mødedato.

5. Nyt fra udvalgene:

Opslagsudvalg
Nadia fortæller at der pt arbejdes på en “sandkasse” version af Simplero og der er ved at blive lagt sider op fra vores opslagsværk, så det kan blive elektronisk. Betina tilbyder sin hjælp til dette. 

Derudover kommer vores medlemslister, indmeldingsblanketter osv. til at ligger på platformen. 

Pt. betales Simplero månedsvis og i en sådanne situation ville det være ønskværdig med et Dankort i foreningen, men dette er ikke muligt. 

Webudvalg
 Intet nyt, men de glæder sig selvfølgelig til at Simplero kører 12

Uddannelsesudvalg
Der er ved at blive ryddet ud i MHI grafikker, så undervisningsmateriale er ”rent” METAsunhed Danmark. De nye hjernekort kan evt. vises på konferencen. 

Aktivitetsudvalg
Der er pt. Gjort klar til kommende webinars for resten af året. Kort snak om at vi fremadrettet skal afholde webinars 1 gang mdr. Evt. fjerne Q&A webinars, da medlemmer er mættet af disse ved egne undervisere. 

Konferencen
Der er 47 deltagere, hvoraf de 46 er overnattende. 

Simon er på centeret når vi kommer frem.

Maden varetages af en Johanne. For de nysgerrige ligger menuen 8 og andet info vedr. konference og generalforsamlig) i vores Dropbox, mappe GF sep. 2020. Umiddelbart går økonomien op, evt. et lille overskud. Husk at de deltagere der sover andetsteds end centeret, skal have et afslag i prisen.

Vi skal i aktivitetsudvalget have lavet det endelige program renskrevet og printet ud til deltagerne. 

Derudover skal der laves en revideret plan over de overnattende, hvem der sover sammen og hvem der er på enkeltværelser. Herefter er centeret når vi møder op behjælpelig med at fordele værelserne. Henriette laver denne revideret plan. 

Generalforsamlingen
Linda spørger Christa om hun vil være ordstyrer. Hun beder ligeledes Jørn om at gennemgå regnskabet. Henriette gennemgår budget.  

Vi er enige om at vi gerne vil have et Marketingsudvalg stiftet på generalforsamlingen. Sættes på dagsordenen. 

6. Strategi for det kommende år:
Strategien er at vi nu ser os som værende færdige med ”etableringsfasen” af METAsunhed Danmark og vi skulle gerne nu kunne være mere udadvendt. Vi vil bla. Gerne ligge op til at billige enkeltstående temadage/”nørdedage” for vores medlemmer. Evt. dette sammen med eller i stedet for en lang konference der strækker sig fra fredag til søndag. 

Derudover vil vi gerne prioritere en årlig bestyrelsesdag/seminar, hvor vores arbejde og sammenhold styrkes.

Der kunne endvidere arbejdes med en fysisk såvel som digital ”Folder” som foreningen medlemmer kunne rekvirere. 

7. Budget for det kommende år:
Der kommer til at blive en post, der hedder Simplero.
Kort snak om hvordan Marketing kan komme mere på banen!

-Simplero

-Temadag med oplæg for medlemmer 

-Marketing

-Bestyrelsesseminar

8. Evt.
Lisbeth har meldt sig ind under MHI og har derfor nu som medlem ret til at bruge navnet METAsundhed. Derfor er navnet på METAhelse ændret tilbage til METAsundhed. 

9. Evaluering af mødet:
Det har været et dejligt møde. Rigtig fin stemning. 

Referent: Anette Thejl
Næste mødedato tirsdag d. 27.10.20 kl. 20:00

 

 

Referat den 30. juni 2020

METAsundhed Danmark

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 30. juni 2020, kl 20-22:00

Tilstede: Linda Betsy Lauridsen, Lisbeth Lundgaard, Lars Mygind, Nadia Zarling, Betina Lundis, Henriette Fisker og Anette Thejl

1. Formanden bød velkommen

2. Ordstyrer: Linda Lauridsen blev valgt

3. Referent: Linda Lauridsen blev valgt

4. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt.

5. Orientering fra formanden.
Formanden informerede om at Thorsten og MHI har meddelt at såfremt MHI taber sagen i Varemærkestyrelsen, vil de anke sagen og dermed kunne trække sagen og dermed også deres “ret” til METAsundhed ud indtil slutningen af 2021.
Nadia meddelte at hun på grund af sagen har valgt at melde sig ind i MHI

6. Orientering fra kassereren, antal medlemmer, tilmeldte til konferencen
Vi er 86 medlemmer hvoraf 74 er meldt ind i FB gruppen.
24 har pt tilmeldt sig konferencen.
Det blev besluttet at Henriette eller Betina sender medlemslisten til Linda som vil kontakte de medlemmer som endnu ikke er meldt ind i FB gruppen, så de kan blive medlem af gruppen.
Det blev besluttet at forlænge early bird til søndag den 5. juli og udarbejde små videoer fra oplægsholderne som reklame for deres oplæg til foreningens medlemmer

7. Nyt fra udvalgene
Evt. udeståender fra seneste bestyrelsesmøde
Opslagsværksudvalget: Simplero, grafiker
Nadia meddelte at hun har undersøgt Simplero og mener det vil kunne lette arbejdet for kassereren og samtidig fungere som elektronisk opslagsværk.
Bestyrelsen besluttede at bevillige ca. 7.000 årligt til Simplero
Der er brug for en grafiker og Betina Lundis tilbød at hjælpe med nogle opgaver. Betina har på vegne af uddannelsesudvalget arbejdet på nogle nye hjernekort som blev præsenteret og kommenteret på. Der er forslag til mindre ændringer, men ellers begejstring for skitserne.
Aktivitetsudvalget: Konferencen
Der arbejdes på at skabe opmærksomhed om konference og vi løber fortsat ind i at vi mangler et marketingsudvalg i foreningen.
Penny Croal kan højst sandsynligt ikke deltage in person på konferencen, men har forslået at hun er på online. Dette har vi takket ja til

8. Strategi for det kommende år.
Punktet blev udsat til senere i år.

9. Eventuelt
Anette gav udtryk for at hun savnede en mere harmonisk bestyrelse og at beslutningerne blev truffet af en samlet bestyrelse.
Det blev besluttet at oprette en gruppe på FB for bestyrelsen hvor tanker, ideer og forslag kan deles.
Det blev samtidig påtalt at når en mail sendes til bestyrelsen, så er det god stil at svare at man har set mailen og sende evt. kommentarer til den samlede bestyrelse.
Det blev også besluttet at der fremover sluttes af med et punkt der hedder ”Evaluering”, så vi sikre at alle er blevet hørt og føler sig godt tilpas med mødet og de beslutninger der er truffet og besluttet.

Referent: Linda Lauridsen

Næste møde d. 25 august 2020.

Referat den 28. april 2020

METAsundhed Danmark

Referat fra bestyrelsesmøde d 28.04.20 kl. 20-21:30

Deltagere: Linda Betsy, Lisbeth Lundgaard, Lars Mygind, Nadia Zarling, Betina Lundis, Henriette Fisker og Anette Thejl

Referent: Anette Thejl

1: Velkomst ved formand Linda

2: Valg af ordstyrer: Linda

3: Valg af referent: Anette Thejl

4: Godkendelse af referat fra 03.02.20: Godkendt med opfølgning på nedenstående.

 • Hvor langt er vi med at få sendt referater fra forrige bestyrelsesmøder i PDF format til webudvalget?

 • Hvor langt er webudvalget med at ligge den nye uddannelsesstruktur ind på hjemmesiden? Lisbeth og Linda skal se videre på det og sætte det i anden format.

5: Nyt fra kasser, Henriette Fisker: Der er solgt 150 bøger. (heraf 7 som gave) 16 er købt af ikke medlemmer. 55 stk. til mastertrainers. 75 stk. solgt til almindelige medlemmer.

Salg: 47700 kr.

Udgifter: 18117 kr tryk og 5750 til opsætning. Plus der kommer endnu en regning på knap 10000 (grafikker)

Overskud på 23833 kr. (minus de ca. 10000.)

Foreningen har nu 75 medlemmer.

Der er kommet 2 tilmeldinger til konferencen.

6: Nyt fra udvalgene

 • Aktivitetsudvalget; Facebook gruppen og nye medlemmer? Henriette laver en liste over medlemmer, (som sendes til Linda eller selv uploades) så den kan ligge et fælles sted, evt. DROPBOX som hele bestyrelsen får adgang til. Linda inviterer os alle til Dropbox. På listen kan der noteres hvem, der har adgang til Facebook gruppen.

 • Reklame for konferencen; Der skal sendes en Nyhedsbrev/mail ud til alle medlemmer af METAsundhed DK, samt til medlemmer af Mygind, Nadia og Lisbeths mail lister. Her skal der fortælles at vi grundet Corona har fået arrangeret en ekstra billig konference, som der jo er early bird tilbud på nu.

 • Forsommer arrangement; vil vi lave et sådanne? Bestyrelsen taler om at det kunne være en god ide med et forsommerarrangement fordelt 2 steder i landet (øst/vest) uforpligtende møde hvor der kan tales META. Alt dette selvfølgelig kun hvis det er muligt med retningslinjer for Corona. Vi følger op på dette.

 • Webinars på Hjemmesiden: Vi har lavet en konto på Vimeo og det virker.

 • Kommende webinars. D. 30 april; Q&A Linda, d. 14 maj: ”Sklerose” m. Inger K. D. 28 maj; ”Det nye opslagsværk” m Lars Mygind, D.11 juni; Q&A v. Nadia Zarling. D. 25 juni; METAsundhed i et feministisk perspektiv v. Nadia Zarling.

 • Webudvalget; Betina og Lisbeth skal mødes i morgen d. 29.04. Der arbejdes videre med mailchimp og passwordkoder til de kommende oplagte videoer på hjemmesiden. De ser også på den nye uddannelsesstruktur, der skal ligges op på hjemmesiden.

 • Betina kigger ligeledes på opsætning af medlemskab på hjemmesiden. Basis- og Fuld- medlemskab.

 • Generelt prioriterer webudvalget deres opgaver, som det giver mest mening for vores medlemmer.

 • Uddannelsesudvalget; Der køres på lavt blus, men der er gennemgang og opdatering af materiale med diverse grafik.

 • PR-udvalg: De er i gang med at lave video. Og der kommer en artikel i Sundforskning. Nadia tilbyder at hjælpe med at lave en FB annonce.

7: Medlemskab: Vi beslutter at de 2 medlemskaber kaldes Basismedlem og Fuld medlem.

8: Hvor står vi mht. MHI og Varemærkestyrelsen: Sagen er nu overdraget til varemærkestyrelsen og vi afventer respons herfra.

9: Evt. Intet.

Næste møde d. 30 juni 2020.

Referat den 2. marts 2020

METAsundhed Danmark

Referat fra bestyrelsesmøde d. 02.03.20 kl. 20-21:30

Deltagere: Linda Betsy, Lisbeth Lundgaard, Lars Mygind, Nadia Zarling, Betina Lundis, Henriette Fisker og Anette Thejl.

1: Velkomst ved forman, Linda

2: Valg af ordstyrer: Linda Betsy

3: Valg af referent: Anette Thejl

4: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 07.01.20 samt referat fra generalforsamling d. 04.02.20. Begge referater godkendt med følgende notat til opfølgning. Referater fra forrige bestyrelsesmøder sendes som PDF til Web udvalget, således at de kan ligges ind. Web udvalget sørger også for at få lagt den nye uddannelsesstruktur ind.

5: Nyt fra Udvalgene.

PR-udvalget. I denne uge laves 1. video, som efterfølgende ligges på METAsundheds Facebook side. Det tilføjes et link til METAsundhed danmark; https://metasundheddanmark.org/

Derudover går de i gang med at gøre reklame for det nye opslagsværk, der snart er på trapperne.

Opslagsværk-udvalget: ER i gang med sidste rettelser. Forventes klar til tryk primo april.

Uddannelses-udvalget: Linda og Lisbeth har set på materiale til Grundkursus (slide-show) Det er dog ikke helt færdigt. Herefter sættes der lidt ro i udvalget.

Arbejdsopgaven med eksamensbeviser er langsomt gennem tiden landet i uddannelsesudvalget og her bliver det liggende. Betina Lundis tilbyder fremadrettet at arbejde print af disse beviser, da hun også kan arbejde i programmet Illustrator.

Web-udvalget: Holder møde d. 03.03.20. Der er udfordringer med hjemmesiden (portal og sikkerhed) De arbejder med at finde mulige løsninger. Lars anbefaler et par gode webfolk, hvis det skulle blive nødvendigt. Derudover kender Betina en del til IT og kan trækkes på i udvalget.

Aktivitets-udvalget. Der er blevet afholdt 2 møder vedr. den kommende konference. Der er kommet positive tilbagemeldinger fra følgende oplægsholdere: Lars. Nadia, Linda, Lisbeth, Penny og Gitte. Når emnerne er helt på plads annonceres det på hjemmesiden. Husk billeder af oplægsholdere.

Derudover bliver der lavet emner til de kommende webinars. Lars og Nadia melder sig klar til Q&A

OBS: Nyhedsbrev.

6: Medlemskab: Man kan være medlem af foreninge på 2 måder; Kat. 1 eller Kat2.

Kategori 1: koster 1000 kr. Her får man mulighed for eksamensbevis, kommer på behandlerlisten, kan se referater, modtage nyhedsbreve, adgang til webinars og rabatter på opslagsværk og konferencerne.

Kategori 2: Koster 450 kr. Her er det kun muligt at modtage Nyhedsbreve, se referater og deltage i webinars.

7: Hvor står vi mht. MHI og varemærkestyrelsen: Linda orienterede om situationen med MHI og varemærkestyrelsen. Der er enighed i bestyrelsen om at vi fortsætter med at indsamle beviser for at vi frit kan bruge navnet, begrebet METAsundhed. Lisbeth, Lars og Nadia fremsender info til Linda med fakta, der er brugbart. Linda undersøger om der er givet en Deadline.

8: Evt. Linda foreslår at bestyrelsesmøderne fremover kun afholdes hver 2 mdr. Dette vil give mere plads, tid til arbejdet i de forskellige udvalg. Dette er der enighed om.

Næste møde d. 28. april. Samt 30 juni 2020

Generalforsamling referat den 4. februar 2020

METAsundhed Danmark
Referat af Generalforsamling i METAsundhed Danmark afholdt den 4. februar 2020 i Korsør
Fremmødte inklusiv bestyrelse: 18
Fra bestyrelsen: Linda Betsy Lauridsen, Lisbeth Lundgaard, Nadia Zarling, Lars Mygind og Bente
Jacobsen
1. Valg af dirigent: Anette Søndergaard Thejl blev valgt til dirigent.
2. Valg af referent: Benedikte Nysom Johannesen blev valgt til referent
3. Formandens beretning
Beretningen gav anledning til nogle spørgsmål:
METAsundhedsopslagsværket: Nadia Zarling og Lars Mygind orienterede om, at opslagsværket
forventes færdigt til tryk marts-april 2020, og at det bliver på minimum 300 sider. Opslagsværket
vil på sigt også være tilgængeligt online.
Hjemmeside: Formanden sagde mange tak til Lars Mygind og Hanne Heilesen, som har foræret
foreningen domænet METAsundhed.org.
Logo: Formanden gjorde opmærksom på, at Benedikte Nysom Johannesen har været ansvarlig for
foreningens logo, som bestyrelsen er meget begejstret for. Alle medlemmer af foreningen kan
bruge logoet.
Konference: Formanden orienterede om, at aktivitetsudvalget i efteråret 2019 har arbejdet på at
arrangere en METAsundhedskonference i september 2020. (Mere herom under eventuelt.) Næste
generalforsamling vil blive afholdt sammen med konferencen, og det er planen, at dette skal være
en årlig begivenhed. En generalforsamling i september vil gøre det muligt at få revideret
foreningens årsregnskab, idet regnskabsåret løber fra den 1. juli til den 30. juni.
MHI: Nadia Zarling gav udtryk for, at hun ville have foretrukket en mere neutral formulering
vedrørende MHI.
Beretningen blev herefter godkendt.
4. Godkendelse af revideret perioderegnskab
Perioderegnskabet frem til den 31. december 2019 blev godkendt. Den interne revisor Jørn Borup
gjorde generalforsamlingen opmærksom på, at han havde gennemlæst bestyrelsens referater i
forbindelse med hans underskrift af perioderegnskabet. Referaterne vil snarest være tilgængelige
på foreningens hjemmeside.
5. Godkendelse af budget for 2020
Budgettet blev godkendt med følgende ændringer:
Skyldige omkostninger på kr. 2.983,92 skal fjernes fra budgettet, da omkostningerne allerede er
medtaget i perioderegnskabet.
Generalforsamlingen besluttede at afsætte kr. 20.000 til markedsføring af konferencen i
september 2020 samt kr. 20.000 til udarbejdelse af en brochure, der kan markedsføre foreningen.
Brochuren vil være gratis for medlemmer af foreningen. De skal dog betale eventuelle
forsendelsesomkostninger.
6. Godkendelse af vedtægter
Vedtægtsudvalget har afsluttet arbejdet med at udarbejde foreningens vedtægter. Disse blev
godkendt. Vedtægtsudvalget blev herefter nedlagt.
7. Fremlæggelse af ny uddannelsesstruktur
Lisbeth Lundgaard fremlagde uddannelsesudvalgets nye uddannelsesstruktur, som indeholder 4
niveauer for henholdsvis terapeuter og undervisere. Den nye struktur vil snart være tilgængelig på
foreningens hjemmeside.
Et af forslagene i uddannelsesstrukturen gav anledning til debat: Der skal arbejdes på at opnå RABgodkendelse for METAsundheds Master Terapeuter, hvilket vil kræve, at de gennemfører et vist
antal timer i anatomi, fysiologi og sygdomslære. Der var delte holdninger til det hensigtsmæssige i
dette krav.
8. Godkendelse af etisk regelsæt
Etisk regelsæt blev godkendt med få rettelser. Etisk udvalg blev herefter nedlagt.
Der blev fremsat et ønske om et webinar, hvor det etiske regelsæt og konkrete eksempler på
etiske problemstillinger inden for rammerne af METAsundhed Danmark vil blive gennemgået.
9. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog et kontingent på kr. 1000 for kategori 1 medlemmer og kr. 600 for kategori 2
medlemmer. Formanden gjorde samtidig opmærksom på, at bestyrelsesmedlemmer betaler fuldt
kontingent.
Forslaget om kr. 1000 for kategori 1 medlemmer blev vedtaget.
Flere medlemmer fandt forslaget vedrørende kategori 2 medlemmer for dyrt, og efter en længere
debat besluttede generalforsamlingen, at kontingentet skulle fastsættes til kr. 450.
Bestyrelsen havde foreslået, at kategori 2 medlemskab kun skulle være for de medlemmer, som
alene har gennemført et grundkursus i METAsundhed. Flere medlemmer ønskede, at kategori 2 i
stedet skulle være en form for ”passivt” medlemskab, og efter en debat bad generalforsamlingen
bestyrelsen undersøge nærmere, om dette ville være muligt, og hvem der i så fald kan opnå denne
form for medlemskab, og hvilke rettigheder det skal give.
Der blev også stillet forslag om at give gratis medlemskab i 3 måneder for nye medlemmer.
Bestyrelsen vil arbejde videre med dette forslag.
10. Valg til bestyrelsen
a) Linda Betsy Lauridsen blev genvalgt som formand.
b) Henriette Fisker blev genvalgt som kasserer. Jeanette Meldgaard blev valgt som suppleant.
c) Betina Staal Lundis blev valgt som ansvarlig for webudvalget, og Anette Søndergaard Thejl
blev valgt som ansvarlig for aktivitetsudvalget.
d) Jørn Borup blev genvalgt som intern revisor. Ellen Temwa Sørensen blev valgt som
suppleant.
e) Ekstern revisor: Bestyrelsen ønskede på grund af foreningens indtægtsniveau at vente med
at foreslå en ekstern revisor. Dette blev godkendt af generalforsamlingen
f) Inger Kruchov, Gitte Retbøll og Inge Halmø blev valgt til etisk råd.
11. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
Jeanette Meldgaard trak sit forslag tilbage.
12. Eventuelt
Formanden orienterede nærmere om METAsundhedskonferencen, som planlægges afholdt fra sen
eftermiddag den 18. september 2020 til omkring frokosttid søndag den 20. september. Formentlig
i Middelfart. Det vil være tre dage med opdatering af METAsundhedsviden samt muligheder for
netværk og socialt samvær. Programmet er endnu ikke fastlagt, men der arbejdes på at få en eller
flere oplægsholdere fra udlandet med. Såvel medlemmer som ikke-medlemmer vil blive inviteret.
Medlemmer får mulighed for rabat, ligesom der vil være et tilbud om early bird. Der arbejdes også
på at lave dagsbilletter for dem, som gerne vil deltage specifikke dage men ikke i hele
konferencen.
Den 18. september vil der være generalforsamling for medlemmerne. Den planlægges afholdt kl.
10.
Den 10. februar 2020
Benedikte Nysom Johannesen
Referent

Referat den 7. januar 2020

METAsundhed Danmark 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 7. januar 2020, kl. 20-22. 

Til stede: Bente Jacobsen, Linda Lauridsen, Lisbeth Lundgaard, Lars Mygind, Nadia Zarling og Henriette Fisker. Benedikte Johannesen var til stede under behandling af punkt 11.

1. Formanden Linda Lauridsen bød velkommen 

2. Ordstyrer: Nadia Zarling blev valgt 

3. Referent Lisbeth Lundgaard blev valgt 

4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. november 2019
Referatet blev godkendt.
 

5. Orientering fra formanden.
Linda informerede om, at Vanessa Keep havde sendt en mail og meddelt, at hun stopper som ansvarlig for aktivitetsudvalget. Posten bliver slået op på generalforsamlingen i februar.
METAsundhed Danmarks udsendte regnskab er et perioderegnskab, idet regnskabsåret løber til den 30. juni 2020.
Bestyrelsen skal mødes med MHI den 12. januar kl. 18.00.
Henriette mangler stadig informationer til udfærdigelse af et budget for det kommende regnskabsår.

Brevet til Varemærkestyrelsen er hos advokat til kommentarer og eventuelle ændringer.

6. Etisk regelsæt til godkendelse
Etisk regelsæt var ikke blevet læst af en stor del af bestyrelsens medlemmer, hvorfor disse fik indtil den 8. januar til at komme med kommentarer. Herefter betragtes regelsættet som godkendt.
 

På generalforsamlingen i februar skal der etableres et etisk råd, der skal behandle etiske problemstillinger, herunder klager over medlemmer.

7. Vedtægter til godkendelse
Vedtægterne var ligeledes ikke blevet læst, og medlemmerne fik indtil den 8. januar til at komme med kommentarer. Herefter betragtes vedtægterne som godkendt.

8. Nyt fra udvalgene 
Aktivitetsudvalget:
Kumi er tovholder på konferencen i Middelfart
Der skal aftales og planlægges webinars for de kommende måneder, Lisbeth er tovholder

Opslagsværket:
Budgettet for opslagsværket blev godkendt under forudsætning af, at foreningen ikke forud skal betale et stort beløb for trykning og distribution.

Hjemmesideudvalget:
Hjemmesiden er under overdragelse til Lisbeth.

9. Generalforsamlingen
Bente, Lisbeth og Linda mødes for yderligere planlægning.
 

10. Manglende tilslutning til foreningen/lave medlemstal. 

Hvad gør vi?
Punktet blev ikke afsluttet, men der blev udtrykt bekymring for det lave medlemstal, og der blev opfordret til at PR-udvalget øger sin indsats i forhold til at få gjort opmærksom på foreningen og øge medlemstallet.

11. Herskerteknikker og dynamikker i foreningen
Nadia havde opfordret til, at bestyrelsen talte Herskerteknikker. Hun havde inviteret Benedikte med til behandling af punktet på grund af Benediktes ”hurtige exit” af bestyrelsen, som Benedikte havde udtrykt utilfredshed med.
Der blev talt Herskerteknikker og den konkrete oplevelse omkring Benedikte blev drøftet.
Benedikte kontakter Lars Mygind for at blive medlem af PR-udvalget.

12. Eventuelt
Der var intet til dette punkt

Den 21. januar 2020

Lisbeth Lundgaard
Referent

Referater fra 2019

Herunder kan du finde referaterne fra bestyrelsesmøder.

Referat d. 24. september

METAsundhed Danmark

Referat af bestyrelsesmøde den 24. september 2019, kl. 20-22.

Til stede: Linda Lundgaard, Lisbeth Lundgaard, Kumi Just, Benedikte Johannesen, Lars Mygind, Vanessa Keep og Bente Jacobsen.

Afbud fra: Nadia Zarling og Henriette Fisker.

1. Formand Linda Lundgaard bød velkommen.

2. Ordstyrer: Linda Lundgaard blev valgt.

3. Referent: Bente Jacobsen blev valgt.

4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27. august 2019
Der var et par ændringer til referatet. Punktet er derfor udskudt til næste bestyrelsesmøde.

5. Referater på hjemmesiden
Emnet skulle have været behandlet under punkt 7, men blev rykket frem. Det blev besluttet, at alle bestyrelsesmødereferater skal lægges på hjemmesiden. Dette vil blandt give større gennemsigtighed. Referaterne er beslutningsreferater.
I forbindelse hermed blev det også besluttet at give referaterne en enslydende struktur. Det arbejde vil Linda og Bente vil tage sig af.

6. Information fra formanden
Formanden informerede om momsregler for foreningens arbejde. For eksempel skal der ikke moms på kontingenter, mens der skal moms på aktiviteter såsom konferencer og salg af manualer.

7. Nyt fra udvalgene
Webudvalget:
Alle havde været omkring hjemmesiden og var enige om, at den er rigtig flot.
Siden er klar til at modtage indmeldelser og formularerne virker. Desværre ender bekræftelsesmails i modtagerens spam. Det blev derfor besluttet at købe et SSL-certifikat til 650 kr., så de fremover lander i indbakkerne, som de skal.
Teksternes til foreningens vision og mission blev besluttet og med det samme rettet til.
Der var et par rettelser til historien om METAsundhed i Danmark.

Eksamensudvalget:
Certificeringsudvalget har skiftet navn til eksamensudvalget, da kursister fremover modtager eksamensbeviser og ikke certifikater.
Et af udvalgets ansvarsområder bliver at sørge for vedligeholdelse af eksamensniveauer.
Der vil blive taget kontakt til Anne Steen Kommunikation for at indhente et tilbud på at trykke, printe og sende et eksamensbevis til de enkelte kursister.

Uddannelsesudvalget:
Lisbeth præsenterede en ny oversigt over læringsniveau for METAsundhedsuddannelser for såvel terapeuter som undervisere. Bestyrelsen diskuterede forskellige områder af den nye oversigt og vil se på den igen på kommende møder. De forskellige niveauer skal implementeres i løbet af 2020 og absolut senest slut 2020, sådan at alle vil være overgået til det nye system i begyndelsen af 2021.

PR-udvalget:
Lars og Lisbeth vil skrive ud til alle tidligere kursister, som har taget grundkursus i METAsundhed. Lars vil tage kontakt til andre udbydere af grundkursus i METAsundhed for at få besked ud til deres kursister også.
Lars vil oprette en side for METAsundhed Danmark på Facebook, hvor formand og næstformand samt ansvarlig for webudvalget skal være medadministratorer.

8. Eventuelt
Bestyrelsen har stadig ikke hørt fra etisk udvalg. Linda tager kontakt til udvalget.

Den 21. oktober 2019

Bente Jacobsen
Referent

Referat d. 27. august

METAsundhed Danmark

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2019, kl. 20-22.

Til stede: Linda Lundgaard, Lisbeth Lundgaard, Kumi Just, Lars Mygind, Vanessa Keep, Henriette Fisker og Bente Jacobsen.

Afbud fra: Benedikte Johannesen.

1. Formand Linda Lundgaard bød velkommen.

2. Ordstyrer: Linda Lundgaard blev valgt.

3. Referent: Nadia Zarling blev valgt.

4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25. juni 2019.
Referatet blev godkendt.

5. Information fra formanden.
Formanden sendte skriv til MHI for 6 uger siden vedrørende vores beslutning om ikke at indlede et samarbejde her og nu. MHI har endnu ikke svaret.

6. Nyt fra udvalgene.
Uddannelsesudvalget:
Arbejder med en ny oversigt over læringsniveau for METAsundhedsuddannelser, både for terapeuter og undervisere, som vil blive præsenteret på næste bestyrelsesmøde.

Certificeringsudvalget:
Bevis på grundkursus skal udformes i A4 liggende (landscape), så det er tydeligt, at der er forskel på at have taget et grundkursus og bestået en uddannelse.
Certifikaterne sendes til bestyrelsen til godkendelse en gang til.
Eventuelt skal folk eksamineres og have eksamensbeviser i stedet for at blive certificeret og have certifikater.

Webudvalget:
Hjemmesideudvalget har skiftet navn til Webudvalget.
Udvalget har arbejdet hårdt med hjemmesiden. Man forsøger at holde så meget som muligt gratis. Det blev dog besluttet at købe et plugin, som koster USD 125 (engangsbetaling).
Bestyrelsen skal sende billeder og kontaktinfo til udvalget.
Vedr. nyhedsbreve blev det besluttet både at have et internt (kun for medlemmer) og et eksternt. Kumi sætter det op, så man kan tilmelde sig begge nyhedsbreve via hjemmesiden, når man melder sig ind i foreningen.
Udkast til mission og vision blev fremlagt for bestyrelsen. Kommentarer sendes direkte til Linda, Kumi eller Bente, som arbejder videre på begge dele.
Vedr. foreningens kontaktinfo på hjemmesiden blev det besluttet også at lave en formular, hvor folk kan bede om at blive ringet op. Det vil i så fald være formanden, som ringer til dem.

PR-udvalget:
I første omgang er det målet at lave materiale, der kan tiltrække nye medlemmer. Dernæst skal der laves PR i større omfang, dvs. i forhold til medier etc. Lars laver en beskrivelse af udvalgets formål, som han sender til bestyrelsen. Derefter skal beskrivelsen på hjemmesiden.
I kritiske situationer skal formanden inddrages, inden udvalget kontakter medierne.

Aktivitetsudvalget:
Vanessa Keep er ny udvalgsansvarlig.

7. Nyt fra kassereren.
Dinero kører, og der er sendt fakturaer ud.
Formanden og kassereren skal godkende de enkelte bestyrelsesmedlemmers udlæg på foreningens vegne, hvorefter de kan refunderes.

8. Næste generalforsamling.
Det blev besluttet, at næste generalforsamling skal afholdes den 4. februar 2020 i Nyborg, fra kl. 15-18, med afsluttende middag kl. 18.30.
Aktivitetsudvalget finder stedet. Denne gang på Sjælland, da der planlægges konference + generalforsamling i september 2020, som skal finde sted på Fyn eller i Jylland.

9. Eventuelt.
Bestyrelsen har ikke hørt fra etisk udvalg i et stykke tid. Bente tager kontakt til udvalget.

Den 2. september 2019

Nadia Zarling
Referent

Referat d. 25. juni

METAsundhed Danmark

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2019, kl. 20-22.

Til stede: Kumi Just, Inge Halmø, Linda Lundgaard, Benedikte Johannesen (med periodemæssige udfald) og Lisbeth Lundgaard (deltog fra kl. 20.30)

Afbud fra: Henriette Fisker, Bente Jacobsen, Lars Mygind og Nadia Zarling.

1. Formand Linda Lundgaard bød velkommen.

2. Ordstyrer: Linda Lundgaard blev valgt.

3. Referent: Linda Lundgaard blev valgt.

4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28. maj 2019
Referatet blev godkendt.

5. Information fra formanden
Formanden informerede om, at foreningens konto i Arbejdernes Landsbank nu endelig er åben.
Herudover havde formanden kontaktet Karsten Skjoldhøj fra Designmind.dk og fået ham til at fremsende certifikatet i PDF-format, så en Adobe-reader kan åbne og redigere det. Det er muligt at modtage certifikatet som PDF-, Illustrator- og Indesign-fil.

6. Nyt fra udvalgene
Hjemmesideudvalget:
Udvalget meddelte, at Lisbeth og Kumi sætter sig sammen og finder deltagere, som de mener kan bidrage med tekster til hjemmesiden, og at de vil tage deltagerne i ed og sikre, at der fortsat arbejdes med hjemmesiden.

Aktivitetsudvalget:
Udvalget foreslog, at der blev udarbejdet en kalender for 3 måneder ad gangen, hvori der står hvem, der afholder webinar, Q&A og andet interessant for foreningens medlemmer, og hvornår. Forslaget blev vedtaget.

7. MHI
Bestyrelsen har modtaget en mail fra MHI som svar på vores fremsendte betingelser for evt. samarbejde. Mailen blev kort drøftet, og det blev besluttet, at formanden forfatter et kort skriv, hvori vi meddeler MHI, at idet det er vores opfattelse, at METAsundhed Danmark og MHI her og nu er for langt fra hinanden til et evt. samarbejde, vil vi prioritere vores arbejde med stiftelse og igangsætning af vores forening.
Samtidig ønsker vi ikke at lukke døren til MHI helt i, hvilket vores skriv også skal give udtryk for.

8. Eventuelt
Lisbeth mangler certifikater til de kursister, som senest har taget en uddannelse i METAsundhed hos Metafys. Lisbeth og Kumi vil derfor udarbejde et certifikat, som kan bruges her og nu til de pågældende kursister.

Formanden ønskede alle en god sommerferie og mindede om, at bestyrelsesmøder vil blive afholdt den sidste tirsdag i hver måned, fra kl. 20-22, indtil andet besluttet.

Næste bestyrelsesmøde vil derfor blive afholdt den 27. august kl. 20.

Den 9. juli 2019

Linda Lundgaard
Referent

Referat d. 28. maj

METAsundhed Danmark

Referat af bestyrelsesmøde den 28. maj 2019, kl. 20-21.

Til stede: Linda Lundgaard, Lisbeth Lundgaard, Kumi Just, Benedikte Johannesen (de første 20 minutter), Nadia Zarling, Henriette Fisker og Bente Jacobsen.

Afbud fra: Lars Mygind.

1. Formand Linda Lundgaard bød velkommen.

2. Ordstyrer: Linda Lundgaard blev valgt.

3. Referent: Linda Lundgaard blev valgt.

4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. april 2019
Referatet blev godkendt.

5. Information fra formanden
Formanden informerede om, at åbningen af bankkontoen i Arbejdernes Landsbank afhænger af, at de originale dokumenter fremkommer til banken. Disse er sendt med Postnord, så vi krydser fingre for, at det lykkedes.
Formanden har kontaktet Karsten Skjoldhøj fra Designmind.dk for nærmere information om InDesign og en evt. løsning, som sætter foreningen i stand til at ændre teksten på de forskellige certifikater. Karsten Skjoldhøj har lovet at vende retur med en evt. brugbar løsning.

6. Nyt fra udvalgene
Hjemmesideudvalget:
Udvalget havde ikke kunnet samle deltagere til de to møder, som blev aftalt på bestyrelsesmødet i april. Det blev besluttet, at Kumi forsøger at indkalde til møde igen.

Aktivitetsudvalget:
Det blev besluttet at starte med at afholde 2 webinar om måneden med start efter sommerferien.

Opslagsværkudvalget:
Udvalget arbejder på højtryk og håber på, at en forbedret udgave af manualen er klar i slutningen af 2019.

Uddannelsesudvalget:
Udvalget har holdt møde igen, og Lisbeth Lundgaard informerede kort om forslag til en ny inddeling af uddannelsesniveauer. Det foreløbige arbejde vakte begejstring i bestyrelsen.

7. MHI
Formanden informerede om, at MHI endnu ikke har afholdt et bestyrelsesmøde siden modtagelsen af METAsundhed Danmarks betingelser for samarbejde. Derfor afventer vi stadig MHI’s reaktion på vores skriv.

8. Eventuelt
Bestyrelsen har modtaget et dokument fra etisk udvalg. Bente Jacobsen kontakter udvalget på bestyrelsens vegne for at tilbyde sin hjælp med at færdiggøre de etiske retningslinjer.

Lisbeth Lundgaard frembragte nogle betænkeligheder/bekymringer omkring retten til at bruge af IMMA/MHI-illustrationer og logoer fremover. Lisbeth vil tage kontakt til bl.a Penny Croal og andre for at høre nærmere omkring rettigheder til illustrationer og logoer, som METAsundhed Danmark kan bruge fremover til især undervisningsmateriale, men også til foreningens hjemmeside.

Kumi vil udarbejde en ny illustration af METAsundhedsmodellen. Det er hensigten, at modeller og logoer skal ligge på foreningens hjemmeside, så medlemmerne kan downloade dem til brug i undervisningsmateriale og på egne hjemmesider.

Den 13. juni 2019

Linda Lundgaard
Referent

Hvad er METAsundhed?

METAsundhed er en årsagsmodel, som forklarer sammenhængen mellem vores psyke og vores fysiske symptomer, og som baserer sig på opfattelsen af kroppen som en intelligent og vigtig medspiller i forebyggelse og behandling af sygdom. Det er samtidig en holistisk model, som har fokus på det hele menneske – krop, miljø, ånd, tanker og følelser. 

I METAsundhed starter alle fysiske symptomer med et konfliktchok…

Bliv medlem

Alle, der har været på grundkursus og overholder  foreningens etiske regelsæt, kan blive medlem af METAsundhed Danmark.Som medlem får du adgang til webinars, mulighed for fornyelse af dit certifikat og et stort netværk af professionelle behandlere, der alle tager udgangspunkt i METAsundhed. Derudover bliver du inviteret til den årlige generalforsamling, hvor du har medbestemmelse og indflydelse på foreningens aktiviteter.

 

Certificering

METAsundhed Danmark udsteder certifikater til nyuddannede METAsundhedsTerapeuter, METAsundhedsMasterTerapeuter og METAsundhedsUndervisere. Derved opretholdes en høj og ensartet standard i hele landet.

Har du et certifikat fra IMMA/MHI, kan du få overført din uddannelse og modtage et nyt certifkat i forbindelse med, at du melder dig ind i foreningen. Derved opnår du bevis for, at du lever op til de nye standarder fastsat af METAsundhed Danmark.

Find os på facebook

Sammenhold og netværk er en vigtig årsag til at have en forening for METAsundhedsprofessionelle. Vær med til at holde kontakten og udbrede kendskabet til METAsundhed Danmark via facebook.